Algemene voorwaarden Dragonfly Rib events

 

 Artikel 1 Definities

Dragonfly Ribevents later te noemen ‘’DARE’’

Vertegenwoordiger: 

Persoon, die uit naam van DARE optreedt, bijvoorbeeld als (activiteiten) begeleider, instructeur, trainer, schipper, etc.

Partner:

Rechtspersoon, niet zijnde DARE, die de uitvoering van (een deel van) de activiteit voor haar rekening neemt.

Klant: 

 De (rechts)persoon met wie DARE een overeenkomst heeft gesloten Ieder

Deelnemer:

(natuurlijk) persoon die deelneemt aan de activiteit.

Activiteit:

Evenement, bewaking, charter, arrangement, levering, werkzaamheden of gebeurtenis die DARE in opdracht van de klant organiseert of uitvoert

Verbintenis tussen DARE en Klant die tot stand komt door een goedkeuring van/akkoord op een door DARE geleverde (email) offerte.

 

Overeenkomst:

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (email) offertes en aanbiedingen die door DARE worden gesloten.

2.2  Klant en deelnemer aanvaarden de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst of door het deelnemen aan een door DARE georganiseerde activiteit.

2.3  Als DARE niet steeds om strikte naleving van deze voorwaarden vraagt, betekent dit niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat DARE het recht verliest om naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2.4  Andere algemene voorwaarden, bijvoorbeeld die van de Klant, of wijzigingen op deze voorwaarden maken alleen dan deel uit van de overeenkomst als dit schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

3.1  Een met DARE gesloten overeenkomst komt tot stand nadat DARE de Klant een (email) offerte heeft doen toekomen en de Klant de (email) offerte schriftelijk heeft bevestigd.

3.2  De prijzen en (optionele) reserveringen gelden tot de optievervaldatum, zoals vermeld in de (email) offerte. Na deze datum kunnen prijzen, voorwaarden en beschikbaarheid niet worden gegarandeerd. Bij open inschrijving van een vaaropleiding geldt een bedenktermijn van 14 dagen.

3.3  Klant is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of de deelnemers name ns wie hij de overeenkomst aangaat aan DARE te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit. Dit geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

 

Artikel 4 Handelingsbevoegdheid

4.1 DARE mag erop vertrouwen dat degene die namens of ten behoeve van de Klant de overeenkomst aangaat, handelingsbevoegd is.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant en de deelnemer

5.1  Iedere Klant en Deelnemer neemt op eigen risico deel aan de activiteit.

5.2  DARE zal een uiterste inspanning doen de activiteit tot een groot succes te maken voor alle deelnemers en de Klant. Indien een onderdeel de activiteit niet conform verwachting wordt nagekomen, is DARE voor deze tekortkoming niet aansprakelijk, tenzij deze tekortkoming aan haar valt toe te rekenen. DARE is nooit aansprakelijk indien;

a.)  de tekortkoming in de nakoming aan de Klant dan wel aan een deelnemer is toe te rekenen

b.)  de tekortkoming in de nakoming redelijkerwijs niet kon worden voorzien of worden voorkomen en toe te rekenen is aan een derde of aan een partner.

c.) de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

d.) de tekortkoming het gevolg is van schade waaronder geheel of gedeeltelijk verlies van goederen, met inbegrip van gevolg- en letselschade die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, tenzij er sprake is van grove schuld/nalatigheid en/of opzet.

DARE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een verergering van bestaand letsel. De deelnemer verplicht zich, voordat hij aan de activiteit deelneemt, eventuele lichamelijke problemen, beperkingen of risico's voor aanvang van de activiteit te melden.

Daarnaast bevestigt de deelnemer door aan de activiteit deel te nemen, dat hij kennis heeft genomen van, of al dan niet proactief heeft geïnformeerd naar, de risico’s, instructies en voorwaarden

e.) de schade niet gedekt is door haar verzekering (zoals vermeld in haar verzekeringspolis) en met betrekking tot schade waarvan het bedrag het in de polis vermelde bedrag overschrijdt. Kleine schades veroorzaakt door de Klant en /of Deelnemer zullen door de Klant en/of Deelnemer per omgaande worden vergoed aan DARE.

f.)   Overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal veroorzaakt is aan de Klant en Deelnemer(s) ten gevolge van de activiteit.

g.)  de omstandigheden zijn toe te rekenen aan de Klant en /of Deelnemer zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;

h.)   Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;

i.)    Er omstandigheden zijn die niet te wijten zijn aan de schuld van DARE en die op basis van de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan DARE kunnen worden toegerekend.

5.3 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook t.b.v. Partners en andere vertegenwoordigers van DARE.

 

Artikel 6 Vrijwaring

6.1  Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet en/of grove schuld is DARE niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken,

dan wel aan personen, zowel aan de zijde van klant als bij derden. Klant en Deelnemer vrijwaren DARE ter zake van eventuele vorderingen van derden.

6.2  De Klant vrijwaart DARE, haar Partners, en ook haar werknemers/vertegenwoordigers en eventueel ingeschakelde hulppersonen, voor alle aanspraken door derden, inclusief deelnemers, welke op enigerlei wijze verband houden met de activiteit.

 

Artikel 7 Verplichtingen van Deelnemer

7.1  De Deelnemer is verplicht de instructies en aanwijzingen welke hij of zij krijgt van DARE of de Partner direct en volledig op te volgen.

7.2  De Deelnemer is verplicht de situatie omtrent zijn/haar gezondheid en lichamelijke toestand naar waarheid te vermelden voor aanvang van de activiteit.

7.3  De deelnemer verplicht zich tot het naar waarheid invullen van een verklaring omtrent zijn gezondheid en lichamelijke toestand, voordat hij aan een activiteit deelneemt. Als een deelnemer weigert deze verklaring in te vullen heeft DARE het recht deze deelnemer de toegang tot de activiteit

te weigeren. Daarnaast verplicht de deelnemer de verklaring te ondertekenen, dat de deelnemer is ingelicht over de risico’s, instructies en voorwaarden.

7.4  Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water dient in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

7.5  De deelnemer of klant wordt ten strengste aangeraden voor aanvang van de activiteit een adequate (reis)ongevallenverzekering af te sluiten, indien reeds afgesloten verzekeringen, zoals persoonlijke WA- of mogelijke schade niet afdoende afdekken.

 

Artikel 8 Uitsluiting van deelname

8.1 DARE of haar Partner heeft het recht een deelnemer van verdere deelname uit te sluiten indien deze:

a.)  opgedragen regels niet naleeft

b.)  zich zodanig gedraagt dat dit hinder of gevaar oplevert

c.) zijn mededeelnemers hindert of in gevaar brengt

d.)  moedwillig schade veroorzaakt aan materialen en/ of inventaris, andere deelnemers en/ of hun persoonlijke bezittingen;

e.)  in kennelijk staat van dronkenschap en/of drugsgebruik is

8.2 Bij een uitsluiting op basis van artikel 8.1 wordt geen vergoeding toegekend of restitutie verleend.

 

Artikel 9 Betaling

9.1  Indien de Klant de (email) offerte heeft bevestigd dan dient de Klant het factuurbedrag bij vooruitbetaling aan DARE te voldoen binnen de gestelde betaaltermijn.

9.2  De factuur wordt geacht goedgekeurd te zijn als de Klant binnen 8 werkdagen na factuurdatum niet gereageerd heeft; hiermee verplicht de Klant zich tevens tot betaling van deze factuur.

 

Artikel 10 Tarieven en prijzen

10.1  Op verzoek van de Klant brengt DARE een (email) offerte uit voor een in overleg tot stand gekomen activiteit, inclusief alle bijkomende kosten.

10.2  In de tarieven en prijzen zijn inbegrepen:

a.)  De kosten van een opvarendenverzekering

b.)  Het gebruik van beschermende materialen zoals reddingsvesten en brillen

c.) Brandstofkosten (tenzij anders is overeengekomen)

 

Artikel 11 Wijzigingen door de Klant

11.1  De overeenkomst kan door de Klant worden gewijzigd als dit schriftelijk met DARE is overeengekomen en goedgekeurd.

11.2  Vermindering van het aantal deelnemers aan de activiteit binnen een marge van 10% kan alleen tot uiterlijk 8 werkdagen voor aanvang van de activiteit. Deze wijziging wordt kosteloos doorgevoerd.

11.3  Bij vermindering van het aantal deelnemers aan de activiteit groter dan 10% is de annuleringsregeling uit artikel 12 van toepassing.

11.4  Een vermeerdering van het aantal deelnemers moet 8 werkdagen voor aanvang van de activiteit schriftelijk worden gemeld. Uiteraard is eventuele goedkeuring op basis van beschikbaarheid.

11.5  Indien de Klant of de deelnemers later dan overeengekomen op de afgesproken tijdstippen arriveert, dan zal ofwel de afgesproken eindtijd word en aangehouden, ofwel, in geval van beschikbaarheid, de afgesproken tijdsduur van de activiteit worden aangehouden.

De extra kosten die door DARE moeten worden gemaakt worden volledig bij de Klant in rekening gebracht

 

Artikel 12 Annulering

12.1  DARE is bevoegd om een deel van de activiteiten te wijzigen en/ of de activiteiten te annuleren indien er gevaar bestaat voor de veiligheid van personen en/ of zaken. De activiteiten, die niet door DARE zijn gewijzigd of geannuleerd vinden wel doorgang.

12.2  DARE heeft te allen tijde het recht de overeenkomst vóór of op de partijdatum te ontbinden in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn, zoals burgeroorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, algemene stakingen etc.

12.3  DARE heeft te allen tijde het recht de overeenkomst vóór of op de partijdatum te ontbinden in geval van redenen gelegen in de bedrijfsvoering van DARE, zoals bijvoorbeeld technische problemen aan boot, motor, trailer of ander materiaal of ziekte van de schipper of in geval van reden en gelegen bij derden of de partner. Bij opzegging door DARE voor of op de partijdatum, zoals bedoeld in artikel 12.3 heeft de Klant recht op volledige restitutie van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde gelden. Dit geldt echter alleen indien DARE geen voor de Klant gelijkwaardige activiteit ter vervanging heeft aangeboden.

Bij opzegging door DARE, vanwege onveilige weersomstandigheden tijdens grote evenementen zal 75% van het overeengekomen tarief in rekening worden gebracht.

12.4  Alle schade als gevolg van een annulering van een overeenkomst door de Klant kan DARE volledig in rekening brengen en DARE is in alle gevallen gerechtigd om minimaal de hieronder genoemde percentages van het totale factuurbedrag bij annulering in rekening te brengen:

- meer dan 8 weken voorafgaand aan de activiteit : 10%

- binnen 6 weken voorafgaand aan de activiteit: 25%

- binnen 4 weken voorafgaand aan de activiteit: 50%

- binnen 1 week voorafgaand van de activiteit: 75%

- de dag vóór of op de dag van de activiteit: 100%

12.5 De Klant doet afstand van alle rechten op ontbinding (cf. art 6:265 e.v. BW) tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

 

Artikel 13 Klachten

13.1 DARE besteedt uiterste aandacht aan haar activiteiten. Mocht er toch een gerechtvaardigde klacht zijn, dan dient de deelnemer deze klacht schriftelijk binnen 14 dagen te melden aan DARE. De klacht zal vertrouwelijk in behandeling worden genomen en binnen 4 weken zal er een reactie volgen.

 

Artikel 14 Overmacht

14.1  Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door DARE niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor haar rekening moet komen.

14.2  In geval van overmacht, waardoor DARE niet (tijdig) in staat is de overeenkomst na te komen of de opdracht uit te voeren, is DARE gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de vereenkomst of opdracht voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de O vereenkomst te ontbinden, zonder dat DARE in dat geval tot enig schadevergoeding of boete gehouden is.

14.3  Indien en voor zover DARE haar verbintenissen door overmacht geheel niet kan nakomen, is de Klant de daarmede overeenkomstige prijs niet verschuldigd.

 

Artikel 15 Geschillen

15.1  Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst aangegaan met DARE is het Nederlandse Recht van toepassing.

15.2  Bij een geschil over een overeenkomst zullen partijen trachten dit in goed overleg op te lossen. Indien het geschil niet tot een goed einde kan worden gebracht, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.

15.3  Het in de leden 1 en 2 van dit artikel gestelde is ook van toepassing indien de Klant in het buitenland gevestigd is en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.

 

Artikel 16 Privacy

16.1  DARE zal nooit zonder toestemming van de deelnemer fotografische of andere opnamen, die tijdens een activiteit zijn gemaakt gebruiken voor promotiedoeleinden.

16.2  DARE respecteert de privacy van alle deelnemers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de deelnemer haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. DARE zal de persoonlijke gegevens niet verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die direct zijn betrokken bij het evenement.